Ville Räsänen

Vastineet, valitukset, oikaisuvaatimukset ja verotarkastukset

Aina kun viranomaiset ottavat yhteyttä veroasioihin liittyen, vastauksien pitää olla tarkkaan harkittuja ja
oikeita. Vahingossa annettuja vääriä vastauksia on lähes mahdotonta perua myöhemmässä vaiheessa.
Sama koskee vahingossa annettuja puutteellisia tai virheellisiä tietoja, jotka voivat johtaa virheellisiin
verotuspäätöksiin tai jopa arvioverotukseen.

Autamme asiakkaitamme vastaamaan Verohallinnon kysymyksiin. Asiakkaamme hyötyvät siitä, että kaikki
menee alusta asti oikein, asiat saadaan nopeasti hoidettua kuntoon ja lopputulos on verotuksellisesti oikea.

Mikäli Verohallinto tekee virheellisen verotuspäätöksen, niin autamme asiakkaitamme saamaan oikeutta
laatimalla valituksia, oikaisuvaatimuksia sekä valituskirjelmiä hallinto-oikeuteen tai tarvittaessa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen asti. 

Sukupolvenvaihdos

Kun yrittäjä ei halua enää jostakin syystä jatkaa yritystoimintaa ja haluaa siirtää yrityksen jatkajalle, tämä
voidaan toteuttaa sukupolvenvaihdoksella. Sukupolvenvaihdos on yleensä pitkä prosessi, joka vaatii
yrittäjältä kypsyttelyä. Sukupolvenvaihdos voidaan tehdä kerralla tai vaiheittain. Tavoitteena on
mahdollisimman joustava omistuksen vaihdos, jossa jatkaja/jatkajat saavat parhaat mahdolliset
lähtökohdat yritystoiminnan jatkamiselle.

Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa äärimmäisen verotehokkaasti, jos se osataan tehdä oikein.

Ennakkoratkaisuhakemus

Ennakkoratkaisuhakemuksella varmistetaan etukäteen suunniteltujen toimintamallien veroseuraamukset.
Hakemuksella voi käytännössä kysyä mitä tahansa tärkeää asiaa, joka liittyy verotukseen ja suunniteltuihin
järjestelyihin. Saatu päätös sitoo Verohallintoa.

Esimerkiksi olemme varmistaneet Verohallinnolta:

  • Arvonmääritysten oikeellisuuden, kun olemme tehneet konsernin sisäisiä yritysjärjestelyjä

  • Sen, että tietyt yritysjärjestelyt ovat varmasti verovapaita

  • Kun omistaja ostaa yrityksestään jotain omaisuutta, että sen hinta on ns. käypä hinta, eikä se aiheuta
    myöhemmin veroseuraamuksia

  • Sukupolvenvaihdokset tai muut omistusjärjestelyt verotetaan siten kuin olemme etukäteen laskeneet

Ennakkoratkaisuhakemuksessa kyse on vakuutusluonteisesta menettelystä, jossa varmistetaan, ettei ikäviä
ja kalliita yllätyksiä pääse syntymään myöhemmin esimerkiksi verotarkastuksessa.

Holdingyhtiö- ja konsernirakenteen perustaminen

Holdingyhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka omistukseen tulee muita yhtiöitä. Holdingyhtiö on
passiviinen yhtiö, joka ei harjoita itse elinkeinotoimintaa. Holdingyhtiörakenne on verotuksellisesti usein
erittäin edullinen. Autamme yrittäjää laskemaan tapauskohtaisesti, sopiiko holdingyhtiömalli hänelle,
hänen perheelleen tai sitoutetuille työntekijöille.

Yrittäjän kannattaa joissakin tapauksissa hyödyntää myös sellaista konsernirakennetta, joka muodostuu
emoyhtiöstä ja sen omistamasta yhdestä tai useammasta tytäryhtiöstä. Emoyhtiö hoitaa tyypillisesti
tytäryhtiöiden taloushallinnon ja tarjoaa muut emoyhtiöpalvelut tytäryhtiöille. Rakenne on verotuksellisesti
erittäin hyödyllinen, jos yrittäjä haluaa myöhemmin luopua jostakin tytäryhtiöstään. Yleensä siinä
tilanteessa myyjänä toimiva emoyhtiö ei maksa lainkaan veroja tytäryhtiönsä myynnistä. Rakenne
kannattaa perustaa mahdollisimman aikaisin. Näin esimerkiksi siksi, jos houkutteleva yrityskauppatarjous
tulee myöhemmin yllättäen eteen, niin rakenne olisi jo valmiina ja kaupat olisi mahdollista tehdä
todennäköisesti verovapaana nopealla aikataululla.

Voimme auttaa asiakasta arvioimaan ja laskemaan, kannattaisiko perustaa samanaikaisesti sekä emoyhtiö-
että holdingyhtiömalli.

Monimutkaisen konsernirakenteen keventäminen

Konsernin sisäisillä yritysjärjestelyillä on mahdollista saada sisäiset hallintokustannukset pienemmiksi.
Konserni voi harjoittaa toimintaa useassa eri yhtiössä ja eri paikkakunnilla. Liiketoiminta tarvitsee usein
toimitiloja yritystoiminnan harjoittamista varten. Suunnittelemme järjestelyjä,
joissa erilaisin yritysjärjestelykeinoin liiketoiminta saadaan yhteen yhtiöön ja kaikki toimitilat ja kiinteistöt
toiseen yhtiöön. Järjestelyjen ansioista yrityksen hallintorakenne kevenee ja yksinkertaistuu huomattavasti.

Konsernin sisäiset yritysjärjestelyt lisäävät myös taloudellista turvallisuutta. Esimerkiksi jos liiketoiminta
muuttuu kannattamattomaksi, sen voi ajaa alas ja omistaja ei välttämättä menetä toimitiloja samassa
yhteydessä. Toisaalta jos liiketoiminnan hyvä aika jatkuu, voidaan yritystoiminta myydä joissakin tilanteessa
verovapaasti.

Kauppoihin liittyvä neuvonta

Yrityskaupoissa ja muissa merkittävissä kaupoissa, kuten esimerkiksi (keskinäisten) kiinteistöosakeyhtiöiden,
kiinteistöjen ja huoneistojen myynneissä kannattaa vero- ja lakiselvitykset tehdä huolella – varsinkin
myyjän ollessa yksityishenkilö.

Asiakkaamme ovat saaneet merkittäviä hyötyjä etukäteen tehdyillä huolellisilla valmisteluilla,
suunnitteluilla ja loppuun asti viedyillä toteutuksilla.

Yksityishenkilöt ovat saaneet merkittävää hyötyä meidän avustamme kaupan jälkeisinä vuosina, jolloin
asiakkaamme ovat saaneet vähennettyä verotuksessa kaikki tekemäänsä kauppaan liittyvät kulut. Olemme
avustaneet kuluvähennysten vaatimisessa myös takautuvasti, jos vähennykset ovat unohtuneet tehdä
normaalin verotuksen yhteydessä.

Yrityskauppa

Olemme avustaneet yrityskaupoissa sekä myyjiä että ostajia. Kaupat ovat yrittäjille yleensä erittäin
merkityksellisiä – myynnissä kun voi olla koko elämäntyö.

Tärkeimpänä asiana sekä ostajalle että myyjälle on sellaisen kauppahinnan selvittäminen, jolla osapuolet
suostuvat kaupan tekemään. Kauppahintaan liitetään yleensä paljon erityisehtoja, jotka määräävät
lopullisen kauppahinnan.

Kaupat voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Etukäteen tehdyillä järjestelyillä voidaan saavuttaa
huomattavia verosäästöjä myyjälle. Ostajalle puolestaan arvioimme, miten kauppa kannattaisi toteuttaa ja
ostettava kohde järjestellään tulevaisuuden kannalta mahdollisimman parhaalla ja joustavalla tavalla
osaksi ostajan muuta toimintaa sekä liiketoiminnallisesti että verotuksellisesti.

Juridisesti kaupan täytyy olla sekä ostajan että myyjän kannalta riskit kattavasti huomioon ottava, jolloin
vältytään myöhemmiltä riitatilanteilta kauppaan liittyen.